Proiect de dezvoltare institutională — Colegiul Universitar „Spiru Haret” Craiova

2015 - 2019

 

Analiza Colegiu Univesitar Craiova.jpg

VIZIUNEA PRIVIND MISIUNEA ȘI DEZVOLTAREA

COLEGIULUI UNIVERSITAR „SPIRU HARET” - CRAIOVA

PE TERMEN MEDIU ȘI LUNG

Viziune Colegiu Univesitar Craiova.jpg

Priorități și politici educaționale, valori și principii promovate de Școala Postliceală Spiru Haret Craiova

Școala Postliceală Sanitară Spiru Haret Craiova, în calitate de instituție înființată de Universitatea Spiru Haret, cu rolul de a participa plenar la îndeplinirea scopului și obiectivelor acesteia, continuă, în noile condiții social-istorice, tradițiile înaintate ale învățământului, științei și culturii naționale, urmărind să contribuie la formarea tinerelor generații, în concordanță cu exigențele actuale și de perspectivă ale progresului societății românești.

VIZIUNE

„Prin noi înșine pentru o personalitate spirituală

și pregătirea pentru o profesiune nobilă”

(după Spiru Haretși Petre Andrei)

 

     Colegiul Universitar „Spiru Haret” - Craiova își concentrează activitatea în direcția obținerii unei poziții cât mai înalte în rândul instituțiilor de învățământ terțiar din România și a unei competitivități ridicate a programelor sale de studii pe plan național și internațional.

     Această viziune este susținută de:

> promovarea și implementarea calității la toate nivelurile și structurile instituției;

> crearea, diseminarea și valorificarea superioară a cunoștințelor inovative, având ca suport esențial cercetarea științifică;

> centrarea învățării pe elev;

> implicarea proactivă a cadrelor didactice, elevilor și a întregii comunități didactice în susținerea demersurilor instituției;

> realizarea unei rețele extinse de relații de parteneriat cu instituții de profil și de cercetare științifică din țară și din străinătate.

     Colegiul Universitar „Spiru Haret” - Craiova, instituție de învățământ aparte prin specificul său, conferă pregătire pentru calificări medicale. Diploma obținută nu dă numai dreptul de a practica profesia dorită, ci oferă și șansa ocupării unei poziții sociale, așezarea într-o ierarhie socială.

     Prin profesia aleasă, asistenții medicali devin persoane cu un statut social aparte. Locul important pe care îl dețin cadrele medicale în societate decurge din valoarea atașată vieții, sănătății, morții. De aceea responsabilitatea instituției formatoare este una pe măsură.

     Conștienți de aceasta, dorim să formăm cadre medicale. cu vocație pentru profesie.

     Pe parcursul școlarizării, rolul explicit al Colegiului Universitar „Spiru Haret” - Craiova este de transmitere de cunoștințe profesionale teoretice, clinice, de dezvoltare a aptitudinilor cursanților pentru a deveni profesioniști responsabili. Acest rol este dublat sau potențat de cel de dezvoltare a competențelor personale, importante atât pentru sine, pentru profesie, cât și pentru instituție, colegiul oglindindu-se prin absolvenții ei.

     Colegiul nostru se va fransforma înfr-un centu de iradiere a 'ființei și practicii medii medicale la nivel local și regional, devenind centru de resurse profesionale și de servicii oferite comunității, prin furnizarea de programe educaponale modeme, dezvoltarea interacpunii cu mediulsocial, culturalși economic.

     Colegiul nostru va fi locul unde fiecare cursant își atinge maximum de capacități intelectuale, morale, civice și de lucru în echipă pentru a se integra în mediul social concurențial.

 

     În contextul reconfigurării procesului de învățământ pe criterii de calitate, Colegiul Universitar „Spiru Haret” - Craiova va reconsidera sistemul de învățământ național pentru formarea unor generații de tineri activi și creativi, cu gândire flexibilă, cu abilități de comunicare interculturală, având competențe lingvistice, digitale, tehnologice si antreprenoriale, cu o personalitate armonioasă și un sistem de valori civice, morale, culturale și personale autentice.

     În Colegiul Universitar „Spiru Haret” - Craiova cursanții vor beneficia de un învățământ:

 • retehnologizat (cabinete și laboratoare ultradotate, accesul la comunicații electronice, funcționarea rețelei informaționale performante, tehnologii didactice audiovizuale modernizate);
 • recuplat cu nevoile de. calificare, mobilitate și flexibilitate resimțite. prin piața muncii, administrația locală, viața socială românească și europeană. 
 • cu standarde ridicate, orientat spre cercetarea științifică și inovarea în practica pedagogică și în elaborarea materialelor educaționale, prin utilizarea noilor tehnologii informaționale și de comunicare.
 • bazat pe un management profesional în toate domeniile funcționale esențiale și prin toate funcțiile manageriale recunoscute.

     Practic, în institutia noastră:

 • cursanții vor beneficia de o pregătire profesională echivalentă cu pregătirea standard din celelalte țări ale Uniunii Europene.
 • va avea loc instruirea și educarea cursanților în vederea adaptării și integrării lor sociale la viitoarele schimbări economice, sociale și culturale.

     Această acțiune își propune menținerea sub control a calității, asigurarea unui climat de încredere la nivelul tuturor structurilor responsabile, ceea ce ne-ar permite să avem conștiința activității depuse, de a putea ține sub control acțiunile noastre, de a gestiona inteligent energetica cu care am putea pune în aplicare planurile propuse.

     Pentru aceasta, e nevoie de un control integrat care înseamnă:

 • să realizăm un produs bun din start;
 • să identificăm și să tratăm la timp disfuncțiile, problemele cu care ne confruntăm;
 • să supraveghem, să monitorizăm evidențele de producere a calității.

     Toate acestea implică:

 • construirea și prezentarea unor proceduri și instrumente specifice;
 • o examinare a procesului și a produselor;
 • sensibilizarea și informarea resurselor umane cu privire la activitățile propuse/ derulate;
 • a forma, a instrui cu ceea ce mai nou în domeniu;
 • a realiza activități de corelare pe spații mai largi a activității didactice, de a pilota anumite modificări, de a abilita conduitele care satisfac o anumită calitate.

 

MISIUNE

Colegiul Universitar „Spiru Haret” - Craiova are misiunea de a crește relevanța învățământului terțiar pe piața muncii și dezvoltarea societății bazată pe cunoaștere, prin metode de predare-învățare eficiente, inovative, adaptate cerințelor actuale privind creșterea calității în învățământ.

 

     Programele propuse de Colegiul Universitar „Spiru Haret” - Craiova vor consolida inovarea, vor stimula creativitatea, vor facilita învățarea și dezvoltarea competențelor - cheie și profesionale în învățământul terțiar sanitar, reducând „slaba adaptare a ofertei de educație și de formare înainte de angajare"; va propune metode de predare-învățare mai eficiente, inovative, adaptate cerințelor actuale privind creșterea calității în învățământ și care duc la creșterea competitivitațll instituției de învățământ și la atragerea mai multor cursanți către învățământul terțiar, răspunzând nevoii de „creștere a accesului la învățământul terțiar".

     Prin împlinirea misiunii sale esențiale de a genera specialiști, Colegiul Universitar „Spiru Haret” - Craiova are un rol important în stabilirea și susținerea direcțiilor de evoluție economico-socială a țării și în adâncirea proceselor de integrare a societății românești în spațiul Uniunii Europene. Specialiștii, oameni formați, cu deschideri spre schimbare și  promovarea unor conduite noi, au sau sunt în proces de adoptare a unei mentalități corespunzătoare calității și culturii instituționale a calității. Realizarea unei conduite orientate spre calitate, în acest context, constituie una din cele mai relevante cerințe ale proceselor menționate, fiind deopotrivă și o condiție a impulsionării și asigurării dezvoltării durabile a țării.

     Pornind de la aceste realități, apare evident ca necesitate a Colegiul Universitar „Spiru Haret” - Craiova să-și orienteze, cu preponderență, activitatea spre creșterea competitivității pe plan național și internațional prin:

 • asigurarea calității ofertei educaționale și a rezultatelor demersurilor sale;
 • practicarea unui management performant și a unei politici financiare raționale prin utilizarea adecvată a resurselor proprii și atragerea de noi resurse;
 • încurajarea unei atitudini responsabile procalitate a întregului personal didactic și administrativ.

     Practic, Colegiul Universitar „Spiru Haret” - Craiova își asumă misiunea de învățământ orientat pe valori, creativitate, obținerea de cunoștințe fundamentale, dar și de cunoștințe, abilități și competențe de utilitate directă în profesie și în societate. Va urmări permanent dezvoltarea integrală și armonioasă a individualității umane, asumarea unui sistem de valori capabil să contribuie la împlinirea personală, dezvoltarea spiritului antreprenorial, participarea activă la viața comunității și a societății, la succesul în competiția pentru angajare pe piața muncii internă, europeană și internațională.

     În acest sens, Colegiul Universitar „Spiru Haret” - Craiova asigură condițiile cele mai bune pentru instruirea practică în unitate și prin convenții de parteneriat educațional cu agenții economici specializați, școlarizând cursanții din mediul urban și rural, oferind șanse egale de dezvoltare personală și profesională, în spiritul respectului pentru valorile tradiționale ale școlii românești.

CULTURA ORGANIZAȚIONALĂ Șl VALORILE

promovate de Școala Postliceală Sanitară Spiru Haret București

Puzle Colegiu Univesitar Craiova.jpg

„Cultura organizațională este personalitatea unei organizații”.(McNamara, 1997).

Cultura organizationala Colegiu Univesitar Craiova.jpg

     Cultura organizațională este influențată de fiecare dintre componentele menționate mai sus, dar mai ales de modul cum aceste componente se relaționează cu factorii mediului extern, dar și între ele.

     Pentru a stabili cultura organizației la nivelul Școlii Postliceale Sanitare Spiru Haret Craiova am stabilit două domenii esențiale din interiorul organizației:

 • norme comportamentale;
 • norme procedurale.